Pisanie prac stanowi wieloetapowe przedsięwzięcie wymagające w początkowej fazie wybrania tematu pracy oraz sporządzenia planu pracy. Temat pracy powinien zawierać syntetyczne zdefiniowanie przedmiotu pracy i powinien być sporządzony zgodnie z wymaganiami gramatycznymi oraz edytorskimi. Plan pracy zawiera nazwy tytułów rozdziałów, a także podrozdziałów, paragrafów itp. Po napisaniu pracy, według planu, generuje się na jego podstawie spis treści, który oprócz rozdziałów zawiera wstęp, wykaz skrótów, wykaz znaków graficznych, wnioski końcowe, spis literatury (bibliografię), spis tabel, rysunków, schematów oraz wzorów, a także załączniki (aneksy).

      Pisanie pracy wymaga by plan pracy (spis treści) był kompletne, tzn. by zawierał informacje o wszystkie elementy pracy naukowej danego rodzaju (pracy zaliczeniowej, pracy licencjackiej, pracy inżynieryjnej czy pracy doktoranckiej). Pisanie pracy zawsze wymaga zawarcia wstępu. Wstęp ten wprowadza czytającego w zakres istoty pracy naukowej. Dlatego wstęp do pracy powinien być jak najbardziej atrakcyjnym przedstawieniem jej zawartości. Wstęp pracy pisze się zawsze po zakończeniu pisania rozdziałów i wniosków końcowych ! Pisanie pracy wymaga syntetycznej analizy treści w rozdziałach teoretycznych, metodologicznych i badawczych (projektowych). Pisanie pracy na poziomie zakończenia (podsumowania) wymaga zawsze umiejętnego streszczenia treści poszczególnych rozdziałów wraz ze zdefiniowaniem wniosków, prognoz itp. W zakończeniu piszący musi wyraźnie zdefiniować czy zrealizował cel pracy oraz to czy potwierdzono hipotezę sformułowaną we wstępie. Pisanie pracy licencjackiej, magisterskiej czy doktoranckiej wymaga by w zakończeniu wyeksponowano nowe wartości pracy naukowej. Jeśli potrzebujesz pomocy na którymkolwiek etapie pisania pracy skontaktuj się z nami przez kwestionariusz na stronie, mail (biuro@antyplagiat.edu.pl), Facebook’a, bądź telefonicznie (720-776-111). Zapraszamy 🙂